Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek! Kérjük, engedélyezze a sütiket, az oldal megfelelő működéséhez, és hatékonyabbá tételéhez.

Süti beállítások Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbiakban szabályozhatja a sütiket:

Funkcionális sütik
Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például a weboldalon kitöltött adatok megőrzése.

Statisztikai sütik
Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Közösségi média és marketing sütik
Az Ön böngészési szokásaira, érdeklődési körére vonatkozó adatokat gyűjtő - jellemzően harmadik féltől származó – sütik, amelyek a személyre szabott reklámok megjelenítését teszik lehetővé.

Tájékoztatjuk, hogy a választás eltárolásához egy cookie-t kell használnunk, hogy kegközelebb is emékezzünk, ha ebben a böngészőben nyitja meg weboldalunkat.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

HORTENZIA VENDÉGHÁZ - http://ahortenziavendeghaz.hu

Adatvédelem

Adatvédelem
ÁSZF

 

 

Adatvédelem

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: „Zselic Kincse” Szociális Szövetkezet
Az adatkezelő levelezési címe: 7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 27.
Az adatkezelő e-mail címe: info@ahortenziavendeghaz.hu zselickincse@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36-30/718 8655
Honlap: https://ahortenziavendeghaz.hu

A Galambos Ádám őstermelő, adószámos magánszemély által működetetett Hortenzia Vendégház. (továbbiakban: Vendégház) tájékoztatja Önt arról, hogy jelen honlap használata során (elektronikus levél küldése) személyes adatokat ad meg. A személyes adatok kezelésről, a személyes adatok védelméről az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

A Vendégház a vendégeket és látogatókat „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELET-nek (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) értelmében végzett adatkezelő tevékenységéről, melyet a Vendégház Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján végez.

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg.

  • Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk.(1) bek. a. és b. pontok
  • érintett beleegyezése (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a),

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat a Vendégház kezeli. A Vendégház a személyes adatok védelme érdekében a szükséges technikai és más intézkedések megtételéről biztosítja a Vendégeket és a Látogatókat.

Adatkezelés alatt a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (info tv.) által megadott tartalmat kell érteni: „Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése”. Személyes adat az info tv. alapján: „ az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés”.

Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A Vendégház ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

A Vendégház honlapján (ahortenziavendeghaz.hu) regisztrálni nem lehetséges. Következésképpen a vendég, vagy más személy az elektronikus levelezési rendszer honlapon keresztül történű működtetése során adhat meg személyes adatot. Az Ön elérhetőségének megadása és bizonyos személyes adatok megadása az Ön önkéntes hozzájárulása alapján történhet meg abból a célból, hogy az Ön üzenetét a Vendégház a levelében megadott adatok alapján megválaszolhassa és megküldhesse.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a Vendégház a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Személyes adatok továbbítására vonatkozó jogszabályi előírásokat a Vendégház szigorúan betartja.

A vendég és más személy jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. A Vendégház kérésre tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Vendégház a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A vendég bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A vendég jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a Vendégházhoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Debreceni Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Vendégház mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését. A kérelem elutasítása esetén az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Kaposvári Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 


Általános szerződési feltételek
A HORTENZIA VENDÉGHÁZZAL

Szerződő felek Galambos Ádám, mint szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő (vagy vele érkező személyek), továbbiakban, mint Vendég.

A szerződés tárgya a szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló vendégház szálláshelyként való biztosítása.

A szállás foglalása minden esetben személyesen, írásban a honlapon keresztül, vagy e-mail-ben (zselickincse@gmail.com) történik. E-mail-ben történő megrendelés esetén a foglalásnak tartalmaznia kell: a megrendelő nevét, az érkezés és távozás dátumát, a vendégek számát, a kiválasztott szobát, szobákat. A megrendelés visszaigazolása szintén minden esetben írásban történik. A szálláshely foglalásának elindításával egyetemben kijelentik, hogy az általános szerződési feltételeket és a házirendet elolvasták, megértették és elfogadták. Amennyiben a megrendelést a vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban közvetítő) adja le a szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a szolgáltató és a közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a vendéget. A foglalást feltételesen a visszaigazolástól számított 3 napig tartjuk, további visszajelzés hiányában töröljük.

A foglaló a szállásdíj 50 %-a, melyet a megrendelést követően 1 héten belül kérünk átutalni, vagy postai csekken elküldeni HUF-ban a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára, vagy címre. Amennyiben nem a foglalást leadó személy bankszámlájáról történik az utalás, kérjük a közlemény rovatba feltüntetni a foglaló nevét, különben nem tudjuk beazonosítani a befizetőt. Amennyiben a vendég teljesítése határidőig megérkezik a szolgáltató számlájára létrejön a szerződés. A fennmaradó összeget üdülés megkezdésekor a szállás átvételét követően kérjük a helyszínen kiegyenlíteni.

Az aktuális szállásdíjak a vendégház honlapján, és a szallas.hu weboldalon találhatóak. A szállásdíj nem tartalmaz idegenforgalmi adót. Az utasbiztosítást, balesetbiztosítást és útlemondási biztosítást, ezt egyénileg kell megkötni. A szállásdíj nem tartalmaz étkezést.

A szállásdíj tartalmazza a szállás költségét, a víz és áram szolgáltatást, fűtést, végtakarítást, ágyneműt, parkolást az ingatlanhoz tartozó infraszauna, és a kert, valamint igény szerint a grillező használatát.

A vendégház teljesen felszerelt.

A szállás az üdülés megkezdésének napján 15 órától foglalható el, és azt a távozás napján 10 óráig kell elhagyni tiszta és rendezett állapotban.

A szállás lemondását kizárólag írásban fogadjuk el a kézhezvételi dátum figyelembevételével. Az érkezés előtt hamarabb, mint 30 nappal történő lemondás esetén a foglalási előleg visszajár. Az érkezés előtt 30-3 nap közötti lemondás esetén a foglalási előleg nem jár vissza. Amennyiben az ügyfél az érkezés előtt 2-napon belül mondja le a foglalást, vagy egyáltalán nem mondja le úgy a lefoglalt időszak teljes szállásdíja fizetendő (az előlegen felüli rész kiszámlázásra kerül).

Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elhárítatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért az üdültető felelősséget nem vállal.

Amennyiben a vendég az üdülési szerződésben szereplő időpont előtt kíván hazautazni, semmilyen esetben sem kötelezhető a szolgáltató a végösszeg különbözetének megfizetésére.

A vendégházban csak a bejelentőlapon szereplő fizető vendégek tartózkodhatnak. Bármilyen ezzel a tárgykörrel kapcsolatos probléma felmerülése esetén, a vendégház működtetőjének jogában áll felmondani a szerződést és megszakítani a nyaralást az ott tartózkodó vendégek számára. Vendég(ek)et fogadni, kizárólag a vendégház tulajdonosának előzetes megkérdezése és beleegyezése esetén megengedett.

A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen, a bejelentőlapon, számlán szereplő létszámban tartózkodnak-e a vendégek. Az ellenőrzés nem járhat a vendég zaklatásával és az ellenőrzés, takarítás során a vendég személyiségi jogai tiszteletben tartásával kell eljárni.

Az ingatlan területére semmilyen háziállat nem vihető be.

Az épületben dohányozni, gyertyát, valamint füstölőt használni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt hely áll a vendégek rendelkezésére.

A vendég távolléte során az vendégház tulajdonosa csak kivételesesetekben léphet be az ingatlan területére. Kivételes esetnek számítanak, a közbelépés vagy bármiféle biztonsági óvintézkedés egy esetleges anyagi kár és felmerülő műszaki problémák elkerülése érdekében.

Az üdülés során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel!

A vendégház udvarán (pl. tollaslabda) a sportolási lehetőség megengedett, de az esetleges bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk.

Az átadott kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.

Parkolni a vendégház zárt udvarán lehet. Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le és közlekedjenek, hogy az épületek teteje nem rendelkezik hófogóval. Ebből adódó károkért a ház bérbeadója/ üzemeltetője semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Kérjük, a szolgáltatásokkal szembeni kifogásaikat a helyszínen közöljék, amelyek közül a megalapozott panaszaikat megpróbáljuk a helyszínen azonnal orvosolni.

Ezen általános szerződési feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az Ön személyes adatainak védelme számunkra kiemelt fontosságú. Az azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk.